Phát triển và chuyển giao các giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực Xử lý nước